Εργασία CY - GR

Δήμος Θεσσαλονίκης – Πρόσληψη 10 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δέκα (10) άτομα για το έργο REACT – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki, έως τις 31/12, ως εξής:

1 ΠΕ Διαχειριστής Προγράμματος (Project Coordinator)
1 ΠΕ Βοηθός Διαχειριστή Προγράμματος (Project Coordinator Assistant Social Worker)
1 ΠΕ Βοηθός Συντονιστή Κοινωνικών Λειτουργών (Social Scinetist Coordinator Assistant)
1 ΠΕ/ΤΕ Βοηθός Λογιστή (Accountant Project Assistant)
1 ΠΕ/ΤΕ Βοηθός Συντονιστή Οικονομικών (Financial Assistant)
1 ΠΕ/ΤΕ Υπεύθυνος Προμηθειών (Procurement Assistant)
1 ΠΕ/ΤΕ Διαχειριστής Πληροφοριακού Συστήματος (Information Manager)
2 ΠΕ Μεταφραστών (με γνώση Αραβικών)
1 ΠΕ Μεταφραστής (με γνώση Φαρσί)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Σάββατο, Μάρτιος 3, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%941%CE%A9%CE%A15-%CE%A93%CE%91?inline=true