Εργασία CY - GR

Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας-Πρόσληψη 6 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, συνολικού αριθµού επτά (7) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και συγκεκριμένα:

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

4 ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 

1 ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες και αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσης της ανακοίνωσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας ή της ανάρτησής της στον ιστότοπο του «∆ιαύγεια» εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.e-dimosio.gr/wp-content/uploads/e-dimosio/decisions/7agn465ips4-k7s-59fb4862dd30d.pdf